9
10
vanallesenmeer
"zeer snelle en correcte levering, zoals beloofd"Aantal stemmen: 3338
Login


Nieuwe klant
Login
Winkelwagen
€ 0,00
Verzendkosten: 0,00
Totaal ex BTW: 0,00
Producten

Kortingsactie

Bij elke €10,- die u besteed in onze webshop ontvangt u een tegoed van €0,50  Deze kunt u besteden bij uw volgende bestelling. Klik hier voor meer informatie.

Verzending

Bestellingen tot 12.00 uur zullen wij dezelfde dag nog in behandeling nemen en verzenden.

Brievenbuspost
 
Nederland
Bestelling van 0 tot 15 euro    € 2,00
boven de 15 euro                     gratis

België en Duitsland. 
Bestelling van 0 tot 25 euro    € 3,00
boven de 25 euro                     gratis

Verzendkosten Pakketpost.

Nederland
Bestelling van 0 tot 65euro      € 5,25
boven de 65 euro                     gratis

België en Duitsland. 
Bestelling van 0 tot 65euro     € 6,95
boven de 65 euro                     gratis

 

Betaling

Het betalen van een bestelling doet u veilig en makkelijk met iDEAL, PayPal, Mister-Cash, Billink of na het bestellen per bankoverschrijving. In dat geval ontvangt u van ons een mail hoe u het bedrag kunt overmaken.
 
091cb2967fac14a0c8ae9af6f6fadc09.jpg

Download algemene voorwaarden

Algemene en leveringsvoorwaarden

 

1. Toepasselijkheid

Deze leverings- en algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten. De Internet site VanAllesEnMeer richt zich uitsluitend op de Nederlandse en Belgische markt.

2. Totstandkoming overeenkomst

2.1 Een koopovereenkomst komt eerst tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging door ons aan de wederpartij, naar aanleiding van een door de wederpartij gedane bestelling. De opdrachtbevestiging geschiedt direct na de bestelling in de vorm van een E-mail. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper.

2.2 Aan kopen op basis van een offerte. De wederpartij doet bij VanAllesEnMeer een prijsopgave. VanAllesEnMeer stuurt daarna een offerte naar de wederpartij in de vorm van een E-mail. De wederpartij controleert de offerte op eventuele fouten. Na het akkoord geven van de offerte middels een E-mail is de overeenkomst tot stand gekomen.

3. Betaling

Betaling dient te geschieden binnen zeven dagen na de besteldatum of anders overeen gekomen met de koper. Indien wij uw betaling niet binnen zeven dagen hebben ontvangen, dan is het mogelijk dat de door uw bestelde artikel(en) niet meer leverbaar is/zijn tegen de afgesproken prijs. U kunt dan het artikel opnieuw bestellen tegen de dan geldende prijs.

Reclame schort de betalingsverplichting niet op.

Schuldvergelijking is nimmer toegestaan.

Door het gebruik van een creditcard/betaalkaart voor het betalen van uw bestelling, bevestigt u dat de gebruikte kaart van u is. Alle creditcard/betaalkaart betalingen zijn onderwerp van controle en autorisatie door de kaartuitgever. Als de kaartuitgever de autorisatie van de betaling weigert accepteren wij uw bestelling niet en zijn wij niet aansprakelijk voor het vertraagd of niet leveren van uw bestelling en zijn wij niet verplicht u van de reden van weigering op de hoogte te stellen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige kosten die de kaartuitgever of bank u in rekening brengt als gevolg van het gebruik van de creditcard/betaalkaart voor uw bestelling.

3.1 Betaling met Billink (Achterafbetalen) 

Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige
betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur maandelijks wettelijke handelsrente (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag
te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.


De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die [naam Klant] in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd  (overgedragen) worden gebruikt voor of bij:
a) risicoanalyses
b) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden”

4. Meerderjarig of toestemming

Door het plaatsen van een bestelling verklaart de koper meerderjarig te zijn of toestemming te hebben van een meerderjarige ouder, verzorger of voogd. Indien de koper niet aan deze voorwaarde voldoet behoudt VanAllesEnMeer zich het recht voor de levering zonder verdere berichtgeving op te schorten of te staken.

5. Levertijd

Afhankelijk van de beschikbaarheid zal VanAllesEnMeer haar uiterste best doen om de bestelde artikelen binnen 1 werkdag na ontvangst van de betaling te leveren, maar kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor late levering veroorzaakt door omstandigheden buiten onze invloedssfeer. De bestelde artikelen worden verstuurd aan het adres dat op het moment van bestellen werd geregistreerd.

Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden c.q. op het postkantoor worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden c.q. afgeleverd op het postkantoor. Na een levertijd van meer dan 30 dagen heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden. Als het gaat om maatwerk producten is deze 30 dagen grens niet van toepassing.

In het geval dat de bestelde artikelen om welke reden dan ook niet meer leverbaar zijn, zal VanAllesEnMeer de klant daarvan op de hoogte stellen door middel van e-mail (aan het adres geregistreerd bij het bestellen) of per telefoon. Als de artikelen tijdelijk niet in voorraad zijn, zal VanAllesEnMeer de klant vragen of hij/zij wil wachten tot de artikelen weer leverbaar zijn. Tenzij de klant aangeeft dit te willen zal VanAllesEnMeer het voor de artikelen betaalde bedrag crediteren. Een creditering zal zo snel mogelijk worden gemaakt en in ieder geval binnen 7 dagen na het op de hoogte stellen van de niet-leverbaarheid per bank worden overgemaakt. De klant zorgt er voor dat zijn/haar bankrekeninggegevens bij VanAllesEnMeer bekend zijn.

6. Verzending

Verzendingen geschieden steeds voor rekening en risico van de verkoper. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan ons. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf verlaten.

VanAllesEnMeer is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

7. Prijzen

De door ons genoemde prijs is inclusief BTW en in Euro (€), maar exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

8. Reclames

De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan VanAllesEnMeer te melden. Reclameren te zake van leveranties dienen binnen 7 dagen nadat de goederen de koper hebben bereikt bij voorkeur per email of schriftelijk aan ons gedaan te worden. Bij gebreke hiervan worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd. Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, zullen wij naar uwer keuze en tegen teruggave van de geleverde goederen, hetzij voor gratis herlevering zorgen, hetzij de koper voor de teruggenomen goederen crediteren. U kunt onze klantenservice bereiken via ons email-formulier. 
Terugsturen gebeurt voor eigen rekening, VanAllesEnMeer accepteert geen ongefrankeerde zendingen of zendingen waarvoor VanAllesEnMeer moet betalen. Mocht er sprake zijn van een fout van VanAllesEnMeer of valt een artikel onder garantie dan worden de verzendkosten achteraf vergoed.

9. Geschillen

Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan.

10. Buitengerechtelijke incassokosten

Indien wij wegens niet-nakoming van de overeenkomst door de koper kosten van rechtsbijstand moeten maken, is de koper verplicht de kosten volledig aan ons te vergoeden.

11. Overmacht

Indien VanAllesEnMeer door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding. Onder overmacht van VanAllesEnMeer wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

12. Garantie

Met betrekking tot producten van derden is VanAllesEnMeer tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.

Wanneer sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd monteren of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van VanAllesEnMeer liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.

VanAllesEnMeer is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.

13. Aansprakelijkheid

Voor enige directe of indirecte schade waarvoor VanAllesEnMeer in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal VanAllesEnMeer niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van VanAllesEnMeer.

De klant vrijwaart VanAllesEnMeer te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

De aansprakelijkheid van VanAllesEnMeer blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat VanAllesEnMeer de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.

De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door VanAllesEnMeer ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

14. Overige bepalingen

In geval van afzonderlijke in deze voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.

In alle zaken waarin niet wordt voorzien door deze leveringsvoorwaarden beslist altijd de directie van VanAllesEnMeer.

Laatste wijziging: 22 februari 2016.

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.